HOME > COMPANY > 경영진
 
 


    ◎ 김 미경 / 사내이사

    ◎ 정 규 현 / 이학박사
 
    ◎ 강 흔 수 / 이학박사

    ◎ 변 윤 섭 / 공학박사

    ◎ 정 종 문 / 이학박사                                          

    ◎ 문 웅 식 / 이학 박사