zbhdhhhfsfgfgsfgsfgghjjxb

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 
 
 

화장품 제조공장 합작사업 진출

페이지 정보

작성자 MSTHoldings 조회374회 작성일 18-11-17 18:52

본문

엠에스티홀딩스 문웅식 회장께서는

중국무역자유무역구내 화장품제조공장 합중합작설립으로 중국 광동성을 방문함.

20150525_161750%280%29.jpg

20181106_153028.jpg